1 okt 2018 I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra en 

4162

Ovanstående redovisning innebär att hela effekten på omvärdering av uppskjuten skatt tas i den period beslutet fattas. Ett alternativ som vi bedömer är möjligt är att effekten ses som en del av den bästa uppskattningen av inkomstskattesatsen för hela räkenskapsåret som sedan appliceras på delårsboksluten enligt IAS 34 para 30 c).

0. 2 630 000. 2 347 000. Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver. Förändring periodiseringsfond. Resultat före Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

  1. Bostadstillagg sambo
  2. Börje larsson mellbystrand
  3. Folktandvården kvillebäcken göteborg
  4. Negativ synergieffekt
  5. Endokrinologi undersökning

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till Avsättning till periodiseringsfond. Återföring av periodiseringsfond. Uppskjuten skattefordran avseende byggnader och mark. -158. -70.

Skatter, inklusive uppskjuten skatt mottagna koncernbidrag, lämnade koncernbidrag, förändring av periodiseringsfonder och förändring av överavskrivningar.

Resultat före skatt Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 0.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas 27 087. 18 037. Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Redan i förra artikeln kommenterade jag kort hur obeskattade reserver påverkar beräkning av uppskjuten skatt. Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder).
Hudläkare anslutna till försäkringskassan göteborg

Schablonintäkt på periodiseringsfonder; Ej avdragsgilla kostnader; Ej skattepliktiga intäkter; Outnyttjat underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet  av S Brandt · 2003 — Skälet till det är att koncernredovisningen inte innehåller obeskattade reserver, utan denna post har delats upp på eget kapital och uppskjuten skatt. 9 . Vidare. I Castellum finns framförallt tre poster som utgör underlag till uppskjuten skatt: fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver.

102. 155.
Senior account manager svenska

Uppskjuten skatt periodiseringsfond
Periodiseringsfond Tax 17: 4 000: 4 000: Periodiseringsfond Tax 18: 3 262: 3 262: Periodiseringsfond Tax 19: 1 971: 1 971: Periodiseringsfond Tax 20: 5 079: 0: Avskrivningar utöver plan för maskiner & inventarier: 1 615: 1 678: 22 127: 17 692: Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver: 4 735: 3 786: Skatteeffekt av schablonränta på

på bokslutsdispositioner som företag använder är överavskrivningar och periodiseringsfonder. Skatter, inklusive uppskjuten skatt mottagna koncernbidrag, lämnade koncernbidrag, förändring av periodiseringsfonder och förändring av överavskrivningar. Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019, 17,0, 17,0 Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i  inför bokslutet.