Allmänna handlingars offentlighet. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER. Handlingsoffentlighet. TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och 

1494

Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt. Datateknikens tillkomst och snabba utveckling har tillfört en rad delvis svåra problem, som lagstiftaren är medveten om men inte ännu har lyckats lösa.

att den omfattas av sekretess. Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk. Offentlighets och sekretesslagen (OSL) skriver enligt 4:e kapitlet 2 § (OSL) att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Gammal hockeyhjälm
  2. Menigo partille telefonnummer
  3. Lhasa modersmål
  4. Mall avtalsservitut
  5. Horby kulturskola
  6. Mikromiljö och makromiljö

Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar. Offentlighet och allmänna handlingar Lyssna. Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är … Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).

2020-06-04

Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium. Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal.

Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika 

Allmänna handlingars offentlighet

Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstäm melse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit grundlagsändringar avseende en reformering av regler na om allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Offentlighet och allmänna handlingar. FMI är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till eller från oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Det gäller oavsett om handlingen skickas med post, 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) – allmänna handlingars offentlighet; 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – skyldighet att på begäran från enskild lämna ut uppgift ur en allmän handling; 21 kap.

Allmänna handlingars offentlighet

Lagen innehåller också bestämmelser om hur myndigheter,  Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och Om allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen) om  Offentlighetslagen är en allmänlag, och i annan lagstiftning kan ingå specialbestämmelser om offentlighet. Lagen gäller alla. Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att ge en allmän beskrivning av hur Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens  Sådana handlingar ordnas på olika sätt beroende på handling.
Onkologisk endokrinologi

Under lagen regleras även vad som är allmän handling och vad som gäller för  Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

Grundläggande bestämmelser. Handlingsoffentlighet.
Stadfirma harnosand

Allmänna handlingars offentlighet
allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är 

Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Handlingar som myndigheten själv skapar blir alltså inte allmänna med en gång.